Huurvoorwaarden toercaravan

 

Voorwaarden huur toercaravan

A. Verplichtingen verhuurder

Verhuurder is verplicht de caravan als volgt ter beschikking te stellen:
1. Tijdig en op de plaats zoals afgesproken in deze overeenkomst;
2. In goede staat die overeenstemt met de wettelijke bepalingen;
3. In goede staat en compleet met eventuele inventaris en toebehoren;
4. Met voldoende instructie vooraf over gebruik van de caravan, inventaris en toebehoren.

B. Verplichtingen huurder

Huurder is verplicht:
1. De verschuldigde huur- en borgsom, respectievelijk annuleringskosten
te voldoen, ook al gebruikt hij de caravan niet of voor een gedeelte van de huurperiode;
2. De caravan zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken;
3. De instructies van de verhuurder op te volgen;
4. De caravan niet aan anderen dan aangegeven in deze overeenkomst in gebruik te geven of te verhuren; 5. De caravan tijdig (zoals afgesproken in deze overeenkomst) en in dezelfde
staat als bij aanvang van de huurperiode – behoudens normale slijtage – in te leveren bij verhuurder. 6.huisdieren en roken niet is toegestaan in de caravan.

C. Annulering huurder

1. Huurder dient schriftelijk, bij voorkeur aangetekend, te annuleren.
2. Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
50% van de huurprijs bij annulering langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
70% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand maar niet
langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
100% van de huurprijs bij annulering vanaf aanvangsdatum maar niet langer dan 1 maand voor aanvangsdatum van de huurperiode;
3. Indien de caravan voor (gedeeltelijk) overeengekomen periode alsnog wordt verhuurd aan een derde, worden de annuleringskosten verminderd
met de huuropbrengst.
4. Verhuurder mag een vast bedrag van
25,– alsmede redelijke kosten
in verband met de annulering in rekening brengen aan de huurder.

D. Borg

Bij aanvang van de huurperiode betaalt de huurder een eventuele borg aan verhuurder. Dit bedrag zal door verhuurder, zonder inhouding van administratiekosten
of dergelijke, worden terugbetaald aan huurder onder
aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder nog verschuldigd zal zijn.

E. Niet nakoming

1. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het
recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de
tekortkoming van een bijzondere aard of geringe omvang is. Bij ontbinding bestaat tevens aanspraak op een vergoeding van eventuele schade,
alleen als de tekortkoming aan de ander kan worden toegerekend. Als
de vakantie door de tekortkoming geheel of gedeeltelijk is bedorven kan de huurder hier een schadevergoeding voor eisen.
2. Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming
van verhuurder restitueert hij de eventueel betaalde huur- en borgsom in verhouding met de ontbinding.
3. Wordt de caravan niet of niet tijdig afgeleverd, dan heeft huurder recht op 25% van de huursom, behoudens het volle recht op volledige schadevergoeding, zoals genoemd in lid 1.
4. Levert huurder de caravan later in dan overeengekomen, dan heeft verhuurder recht op evenredige vermeerdering van de huursom en vergoeding van de daardoor ontstane schade gedurende de huurperiode.
5. wordt de caravan niet schoon ingeleverd,dan heeft de verhuurder het recht om een gedeelte van het eigen risico / borg in te houden.

F. Kosten tijdens verhuur

1. De kosten die direct verband houden met het gebruik van de caravan – onder meer reparatie banden, leges, boetes en gerechtskosten – komen gedurende de huurperiode voor rekening van de huurder.
2. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud, reparatie, sleephulp en berging wegens mechanische defecten komen voor rekening van

de verhuurder. In dergelijke situaties moet huurder direct contact
opnemen met de verhuurder. Terugbetaling van gemaakte kosten geschiedt op vertoon van gespecificeerde nota’s. Vervangen onderdelen
neemt de huurder indien mogelijk voor de verhuurder mee terug.

G. Schade

1. Bij diefstal, inbeslagname of aanzienlijke beschadiging van de caravan,
inventaris en toebehoren, treedt huurder in overleg met verhuurder.
Huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder.
2. Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade
en daarmee verband houdende sleep- en bergingskosten, tenzij de
schade wordt gedekt door een WA of Cascoverzekering welke ingevolge
deze overeenkomst verzekerd had behoren te zijn. Dit bedrag is maximaal het eigen risico. 3. Indien de verhuurder eigen risico in rekening wordt gebracht zal deze

verhaald worden op de huurder.

H. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend
de Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Indien ter zake een geschilleninstantie bevoegd is, kan het geschil ook aan die instantie worden voorgelegd.